Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem forma Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

forma


  1.   budowa , konstrukcja , proporcje
  2. [Literatura]   budowa wyrazu
  3. [Sport]   budowana na zawody
  4.   dobra warunkiem sukcesu
  5. [Sport]   efekt intensywnego treningu
  6.   fason, krój
  7. [Literatura]   j?zyk, styl, posta? wyrazu
  8. [Sport]   kondycja dru?yny
  9.   kondycja drużyny
  10.   kondycja sportowca
  11. [Technika]   krawiecki szablon, wykrój
  12.   krój, fason
  13.   kszta?t , posta? , wygl?d
  14.   kszta?t tre?ci
  15.   kszta?t, posta? lub wykrój
  16.   kszta?tuje babk?
  17.   kształt treści
  18.   kształtuje babkę
  19. [Technika]   matryca , wzór , wzornik
  20.   matryca, wzór
  21. [Sport]   modelowy stan sprawno?ci
  22.   modelowy stan sprawności
  23. [Gastronomia]   naczynie do pieczenia ciasta
  24. [Gastronomia]   naczynie do wypiekania bab itp.
  25. [Technika]   naczynie nadaj?ce kszta?t roztopionej masie plastycznej
  26.   nadaje kształt odlewowi
  27. [Technika]   nadaje odpowiedni kszta?t odlewowi
  28.   obrys , rysunek , plan
  29. [Technika]   odlewnicze naczynie
  30. [Sport]   osi?gana wskutek treningu
  31.   osiągana wskutek treningu
  32.   pozór, formu?a
  33.   profil , oddanie , oblicze
  34.   przejaw czego?
  35. [Medycyna]   samopoczucie , wydolno?? , sprawno??
  36. [Sport]   sportowiec o ni? dba
  37.   sportowiec o nią dba
  38.   sposób post?powania, zachowania si?
  39.   sprawność fizyczna
  40. [Sport]   stan sprawno?ci fizycznej
  41. [Medycyna]   stan sprawno?ci fizycznej albo psychicznej cz?owieka
  42. [Medycyna]   stan sprawno?ci fizycznej b?d? psychicznej cz?owieka
  43. [Medycyna]   stan sprawno?ci fizycznej lub psychicznej cz?owieka
  44. [Sport]   stan sprawno?ci organizmu osi?gni?ty na skutek treningu
  45.   styl , istota , odmiana , rodzaj
  46. [Technika]   szablon , sztanca , wykrój
  47. [Sport]   szablon potreningowy?
  48.   szablon, sztanca, wykrój
  49. [Technika]   szablon, wykrój
  50.   szablon, wykrój, sztanca
  51. [Sport]   szlifowana przez sportowca na treningu
  52.   sztanca, wykrój, szablon
  53. [Medycyna]   trzeba si? nachodzi?, ?eby j? utrzyma?
  54.   uformowanie , ukszta?towanie , zarys
  55.   uk?ad , u?o?enie , struktura
  56. [Technika]   uk?ad skoordynowanych elementów
  57. [Filozofia]   wed?ug Arystotelesa: istota poj?ciowa przedmiotu
  58. [Filozofia]   wed?ug Kanta: wk?ad umys?u do poznawanego przedmiotu
  59. [Matematyka]   wielomian jednorodny wielu zmiennych
  60. [Technika]   wygl?d czego?
  61.   wykrój, szablon
  62.   wykrój, szablon, sztanca
  63.   wykrój, sztanca, szablon
  64. [Sztuka]   wyraz zewn?trzny dzie?a sztuki
  65. [Medycyna]   wytrzyma?o?? , potencja? , zdrowie
  66.   wzór, matryca
  67. [Sztuka]   zespó? ?rodków artystycznych u?ytych przez artyst?
  68. [Technika]   zespó? elementów drukarskich przygotowany do druku

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: